Személyi adatok védelme

Személyi adatok védelmének feltételei

I. Alapvető meghatározások

1.    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (továbbiakban csak: ""GDPR"") 4.cikk. 7. pontja értelmében a személyi adatok kezelője a Dudr Company s.r.o.

CJSZ: 29305489, székhelye: Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ Köztársaság (a továbbiakban: „Adatkezelő“).

2.    Az adatkezelő elérhetősége

címe: Nádražní 935, 763 62 Tlumačov, CZ

email: info@simonds.cz

telefon: +420777992120

3.    Személyi adatnak minősül minden, az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, amelyet közvetlenül vagy közvetve, leginkább bizonyos azonosítókra, pl. név, azonosítószám, helyadatok, hálózati azonosító, vagy az adott személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetiaki, pszichikai, gazdasági, kultúrális vagy társadalmi azonosító jelére utalva lehet azonosítani.

4.           Az adatkezelő nem nevezett meg adatvédelmi megbízottat.

II. A feldogozandó személyi adatok forrása és kategóriái

1.    Az adatkezelő dolgozza fel a személyi adatokat, amelyeket rendelkezésére bocsátott, vagy amelyekre az Ön megrendelésének teljesítése során tett szert.

2.   Az adatkezelő feldolgozza az Ön személyi adatait, az elérhetőségeire vonatkozó adatait és a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen adatokat.

 

III. A személyi adatok feldolgozásának törvény szerinti oka és célja

1.    A személyi adatok feldolgozásának törvény szerinti oka

·         az Ön és az adatkezelő között fennálló szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk., 1. bek. b) betűje szerint,

·         az adatkezelő jogos érdeke direkt marketing nyújtása vonatkozásában (leginkább üzleti hírek és hírlevelek küldése) a GDPR 6. cikk., 1. bek., f) betűje szerint,

·        az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú feldolgozáshoz (leginkább üzleti hírek és hírlevelek küldése) a GDPR 6. cikk., 1.bek., a) betűje, valamint az információs társaság egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004 Sb. sz. törvény 7. §, 2. bekezdése szerint, abban az esetben, ha nem került sor áru vagy szolgáltatás megrendelésére.

2.    A személyi adatok feldolgozásának célja

·        az Ön megrendelésének rendezése, valamint az Ön és az Adatkezelő között fennálló szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelességek gyakorlása; a rendeléskor szükséges a személyi adatok közlése, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez elengedhetetlenek (név és cím, elérhetőségek), a személyi adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges követelménye, a személyi adatok megadása nélkül a szerződést nem lehet megkötni vagy az adatkezelő részéről teljesíteni,

·         üzleti hírek küldése és további marketing aktivitások végzése.

3.    Az adatkezelő részéről nincs automatikus egyedi döntéshozatal a GDPR 22. §-a értelmében.

 

IV. Az adatok megőrzésének időtartama

1.    Az adatkezelő a személyi adatokat megőrzi

·        az Ön és az adatkezelő között fennálló szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlására elengedhetetlenül szükséges ideig (a szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 évig) .

·         addig, amíg a személyi adatok marketing céljaira való feldolgozására vonatkozó beleegyezés nincs visszavonva, legtovább 10 évig, ha a személyi adatok feldolgozása beleegyezés alapján történik.

2.    A személyi adatok megőrzésére meghatározott idő eltelte után az adatkezelő az adatokat törli.

 

V. A személyi adatok felhasználói (az adatkezelő alvállalkozói)

1.    A személyi adatok felhasználói azok a személek, akik

·         részt vesznek a szerződés alapján történő áruszállításban és kifizetések teljesítésében,

·        biztosítják a webüzlet üzemeltetésének szolgáltatásait és további, a webüzlet üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatásokat,

·         a marketing szolgáltatásokat biztosítják.

2.    Az adatkezelőnek nincs szándékában a személyi adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országok), vagy nemzetközi szervezeteknek átadni. Harmadik országokban a személyi adatok felhasználói mailing / cloud szolgáltatások nyújtói.

 

VI. Az Ön jogai

1.  A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Önnek joga van

·         a GDPR 15. cikk. szerint hozzáférni saját személyi adataihoz,

·        a GDPR 16. cikk. alapján, személyi adatai javítására, esetleg feldolgozásuk korlátozására a GDPR 18. cikk. szerint.

·         személyi adatai törlésére a GDPR 17. cikk. szerint.

·         a feldolgozás ellen kifogást emelni a GDPR 21. cikk. szerint és

·         az adatok átruházhatóságára a GDPR 20. cikk. szerint.

·         írásban vagy elektronikusan az adatkezelő e-mail címére küldve visszavonni a feldolgozáshoz adott jóváhagyást a jelen feltételek III. cikk. szerint.

2.    Joga van továbbá a Személyi Adatvédedelmi Hivatalnál panaszt tenni, abban az esetben, ha úgy véli, hogy megsértették személyi adatainak védelmével kapcsolatos jogát.

 

VII. A személyi adatok védelmének feltételei

1.    Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyi adatok védelmének érdekében megtett minden megfelelő műszaki és szervezési intézkedést.

2.    Az Adatkezelő az okirati formában tárolt személyi adatok védelmének érdekében műszaki intézkedéseket foganatosított.

3.    Adatkezelő kijelenti, hogy a személyi adatokhoz csak általa megbízott személyeknek van hozzáférése.

 

VIII. Záró rendelkezések

1.   Az internetes megrendelés formanyomtatványának elküldésével Ön igazolja, hogy megismerkedett a személyi adatok védelmének feltételeivel és azokat teljes terjedelmükben elfogadja.

2.   Az internetes formanyomtatvány választómezőjének kipipálásával Ön jelen feltételekkel egyetért. A beleegyezés bejelölésével igazolja, hogy megismerkedett a személyi adatok védelmének feltételeivel és azokat teljes terjedelmükben elfogadja.

3.   Adatkezelő jogosult jelen feltételek módosítására. A személyi adatok védelmének módosított feltételeit honlapján közzétteszi és ugyanakkor a feltételek új verzióját megküldi az Ön által Adatkezelőnek megadott e-mail címre.

 

Jelen feltételek 2019.4.11. napon lépnek érvénybe